خرید و فروش ویلا در نور و چمستان وامل

قانون مدنی

اقسام عقد و معاملات

ماده 184 قانون مدنی عقود و معاملات را به شرح زیر تقسیم نموده است.

 1-عقد لازم

 2- عقد جایز

 3- عقد خیاری

 4- عقد منجز

 5- عقد معلق